Caneuon Gwerin

Archwilio ac arddangos caneuon Gwerin o Gymru / Exploring and showcasing folk songs from Wales

Y Gwydr Glas (& Os Daw Fy Nghariad)

[SCROLL DOWN FOR ENGLISH]

Mae Y Gwydr Glas yn gân sy’n rhannu nodweddau efo llawer iawn o ganeuon gwerin – mae sawl fersiwn ohoni ac mae dehongliad pob canwr yn wahanol. O’i cymharu efo caneuon eraill yn y blog yma mae Y Gwydr Glas yn eithaf adnabyddus o fewn y sîn gwerin Cymreig ac mae’n ymddangos ar sawl CD (gweler isod). Serch hyn does dal dim llawer o wybodaeth amdano ar y wê a llai fyth o drafodaeth am gysylltiadau sydd gan y gân yma efo caneuon gwerin eraill.

Cafodd geiriau yn pennill cyntaf eu casglu oddi wrth Mrs Ellen Ellis (gwraig tŷ, ganed 1907) a’i merch Rhian (ganed 1945) yng Ngwynfryn, Mynytho, sir Gaernarfon yn 1964. Dysgodd Mrs Ellen Ellis hi gan ei mam oedd yn dod o Nefyn. Gallwch gwrando ar Ellen a Rhian yn canu eu fersiwn o’r gân ar wefan Sain Ffagan. Recordwyd yr un versiwn oddi wrth Thomas Williams (postmon, g. 1899) o Sarn Mellteyrn, ger Aberdaron, sir Gaernarfon yn 1964 – Gallwch clywed yn ar wefan Sain Ffagan hefyd. Casglwyd geiriau’r pennill cyntaf hefyd gan Tal Griffith oddi wrth ei gyfaill Robert Griffith, Trefgraig Bach, Rhoshirwaen a hefyd oddi wrth J.C. Parry o Sir Fôn a dywedodd bod o wedi dysgu’r gân gan ei fam oedd wedi dygu hi gan ei mam hithau. Mae’r geiriau felly yn dyddio nôl i 1867 o leiaf.

Ar ôl y pennill cyntaf yma mae rhywbeth diddorol yn digwydd – mae’n ffynnu amryw o bennillion gwahanol i ffurfio beth sydd heddiw’n cael eu hystyried yn ddwy gân gwahanol. Mae’r ddwy gân yn defnyddio’r un pennill cyntaf ond wedyn yn dehongli yn wahanol beth oedd y ferch yn teimlo a meddwl. Mae 100 o Ganeuon Gwerin wedi enw’r ddwy gân gwahanol yn ‘Y Gwydr Glas’ ac ‘Os Ddaw Fy Nghariad’ a felly dyna’r teitlau byddaf i’n defnyddio hefyd.

Yn y pennill cyntaf mae merch yn gofyn i rhywun i basio ymlaen neges at ei chariad os daw o i’r tŷ y noson honno. Y neges yw bod hi wedi mynd i ffwrdd efo bachgen o blwyf arall. Yn Y Gwydr Glas mae’r ferch yn awgrymu bod hi ddim eisiau bod efo’r dyn newydd achos mae o’n mynd a hi i ffwrdd o’i chariad ac mae hyn yn torri ei chalon. Dyw’r 2 pennill ychwanegol ddim yn dweud stori a felly mae nhw’n cael eu canu mewn trefn gwahanol gan wahanol perfformwyr.

Yn Os Daw Fy Nghariad mae’r dyn yn troi fyny yn yr ail bennill ac yn gofyn iddi mynd fwrdd efo fo ar ei gwch. Mae’r ferch yn gwrthod gan ddweud bod digon o le yn y byd i’r ddau ohonynt bod yn hapus a ddylai mynd i ffwrdd ar ben ei hyn. Dyma’r dau fersiwn mwyaf cyffredin o’r geiriau ond dwi’n siwr bod mwy o ddiweddgloi posib i’r stori – gadewch sylw isod os rydych yn gwybod am un. Mae 9bach yn canu 2 bennill gwahanol ond dwi’n amau bod nhw wedi sgwennu nhw eu hunain.

Yn ogystal a mwy nag un fersiwn o’r geiriau, mae hefyd sawl alaw i’r gân. O’r dau mwyaf cyffredin mae un yn hiraethus a mewn cywair mwyaf. Mae’r llall mewn cywair lleiaf ac efo ambell i troad melodig diddorol, er enghraift y pedwerydd yn y 3ydd llinnell. Mae’n ddiddorol bod y rhan fwyaf o gantorion Cymru yn canu’r geiriau trist i’r alaw cywair fwyaf a’r geiriau cas i’r alaw cywair lleiaf. Dyma hefyd sut mae’r caneuon yn cael eu pario yn 100 o Ganeuon Gwerin. Yn bersonnol dwi’n meddwl basau hi’n ffit gwell i wneud nhw y ffordd arall o gwmpas. Ar gyfer y blog yma dwi wedi canu nhw y ffordd cyffredin ond dwi’n bwriadu arbrofi efo canu’r geiriau trist i’r alaw cywair lleiaf (yr alaw mwy diddorol a bachog, yn fy marn i).

Mae nodiadau Phyllis Kinney a Meredydd Evans yn Canu’r Cymry II yn dweud bod y pennill cyntaf wedi ei gysylltu ag o leiaf 8 alaw gwahanol, rhai yn debyg i’r alawon Saesneg Grim King of the Ghosts a Sweet Polly Oliver. Mae alaw Ellen a Rhian Ellis a Thomas Williams yn un wahanol eto. Mae’r nodiadau ar wefan Sain Ffagan yn dweud bod y gân weithiau’n cael ei chanu ar yr emyndon ‘Hen Ddarbi’ neu ‘Cyfamod’.

Ble nesaf

Mae’r gân yma wedi cael ei recordio gan sawl artist cyfoes gan gynnwys:

 • 9bach, 9bach, 2009, Gwymon
 • Calan, Jonah, Sain, 2011
 • Ar lôg, O IV i V
 • John Rodge, Angel Falling, 1998, Recordiau La Tene Records
 • Robin Huw Bowen, Gwlad y Delyn: Wales – Home of the Harp, Sain, 2003
 • Sian James, Cymun, 2012, Rcordiadau Bos Records
 • Carreg Lafar, hyn, 1998, Sain
 • Plethyn, popeth arall ar CD – the best of the rest on CD, Sain, SCD2437, 2004
 • Tudur Huws Jones, Dal i Drio, Sain, 2004

Geiriau

Y Gwydr Glas

Daw’r geiriau hyn allan o 100 o Ganeuon Gwerin

Os daw ‘nghariad yma heno, yma heno i guro’r gwydyr glas.
Rhowch ateb gweddus iddo, gweddus iddo, na atebwch mono’n gas
Nad ydyw’r ferch ddim gartre na’i h’wyllys da’n y tŷ,
Llanc ifanc o’r plwy aralI, o’r plwy arall sydd wedi mynd â hi.

Pe meddwn edyn eryr, edyn eryr, mi fyddwn lawer gwell
I hedeg at fy nghariad, at fy nghariad, sydd yn y gwledydd pell;
Dros diroedd maith a moroedd, gobeithio’i fod o’n iach –
Rwy’n caru’r tir lIe cerddodd, tir lle cerddodd o wraidd fy nghalon fach.

Fy nghalon sydd cyn drymed, sydd cyn drymed a’r march sy’n dringo’r rhiw.
Wrth geisio bod yn llawen, bod yn llawen, ni fedrwn yn fy myw.
Mae’r esgid yn fy ngwasgu mewn man nas gwyddoch chi
A llawer gofid meddwl, gofid meddwl sy’n torrri nghalon i.

Os Daw Fy Nghariad

Daw’r geiriau hyn allan o 100 o Ganeuon Gwerin

“Os daw fy nghariad yma heno i guro’r gwydyr glas,
Rhowch ateb gweddus iddo, na ddwedwch ddim gas,
Nad ydyw’r ferch ddim gartref na’i h’wyllys da’n y tŷ,
Llanc ifanc o’r plwy aralI, llanc ifanc o’r plwy arall sydd wedi mynd â hi.”

“A chwithau, lân ferch ifanc, rhowch ran o’ch cwmni cu
I lanc sy dan y ffenest, heb feddu lle’n y byd.
Mae’r llanw wedi llenwi, a’m llong ar frig y don;
Ni ddeuaf ddim i’ch blino, ni ddeuaf ddim i’ch blino ‘run noswaith ‘rhawg, ond hon.”

Atebai’r ferch yn gryno nad oedd hi’n lojio neb,
“Mae’r ffordd yn ddigon llydan a’r llwybrau’n ddigon teg,
A chwithau, lencyn gwisgi, ewch efo glan y dŵr,
Mae digon o’r mân gychod, mae digon o’r mân gychod, cwech bàs efo’r rhain yn siŵr.”

The Window Pane (& If My Love Comes)

Y Gwydr Glas shares a certain feature with many folk songs – there are lots of versions of it and each singer’s interpretation is different. Compared with some of the other songs in this blog Y Gwydr Glas is relatively well known within the Welsh folk scene and it appears on several CDs (see below). Despite this, there still isn’t much information about it on the internet and there’s even less of a discussion about this song’s connections with other folk songs.

The words to the first verse were collected from Mrs Ellen Ellis (a house wife born in 1907) and her daughter Rhian (born 1945) in Gwynfryn, Mynytho, Caernarfonshire in 1964. Mrs Ellen Ellis learnt it from her mother, who came from Nefyn. You can hear Ellen and Rhian singing their version of the song on the Saint Fagans website. The same version was recorded from Thomas Williams (a postman, born in 1899) from Sarn Mellteryn, near Aberdaron, Caernarfonshire in 1964 – you can hear this on the Saint Fagans website too.  The words to the first verse were also collected by Tal Griffith from his friend Robert Griffith, Trefgraig Bach, Rhoshirwaen and also from J.C. Parry from Anglesey who said that he’d learnt the song from his mother who’d learnt it from her mother. The words therefore date back to at least 1867.

After this first verse something interesting happens – it sprouts different verses which today form what we consider to be two different songs. Both songs use the words of the first verse but then interpret the girl’s thoughts and feelings differently. 100 o Ganeuon Gwerin (100 Folk Songs) calls the two songs ‘Y Gwydr Glas’ and ‘Os Daw Fy Nghariad’ so those are the titles I’ll also use.

In the first verse we hear a girl asking someone to pass on a message to her lover if he comes to the house that night. The message is that she’s gone away with a man from another parish. In Y Gwydr Glas the girl implies that she doesn’t want to be with the new man because he’s taking her away from her lover and this is breaking her heart. The two additional verses here don’t form a story and, as such, they’re not always sung in the same order by performers.

From http://en.wikipedia.org/wiki/File:Abraham_Willaerts,_Galley_and_men_of_war.jpeg

Galley and men of war by Abraham Willaerts via http://en.wikipedia.org

In Os Daw Fy Nghariad the man turns up in the second verse and asks her to go away with him in his boat. She turns him down saying that there’s enough room in the world for them both to be happy and that he should go away by himself. These are the two most common versions of the words but I’m sure there are more possible endings to the story – leave a comment below if you know of one. 9bach sing two different additional verses but I think they might have written these themselves.

In addition to there being more than one version of the words, this song also has several tunes. Of the two most common ones, one is wistful and in a major key and the other is minor and has the occasional interesting melodic twist, such as the 4th in the 3rd line. Curiously most people sing the sad words to the major melody and the more mean spirited words to the minor melody. This is how they lyrics and tunes are paired in 100 o Ganeuon Gwerin too. Personally I think it might be a better fit to do them the other way around. For this blog I’ve sung them to usual way around but I’m going to experiment with singing the sad words to the minor tune (which is, in my opinion, the more interesting and catchy melody).

The notes in Phyllis Kinney and Meredydd Evan’s Canu’r Cymry II say that the first verse was associated with at least 8 different tunes, some similar to the English melodies Grim King of the Ghosts and Sweet Polly Oliver. The tune sung by Ellen and Rhian Ellis and Thomas Wiliams is another different one. The notes on the Saint Fagans website say that the song was sometimes sung on the hymntune ‘Old Derby’ or ‘Cyfamod’.

Where next

This song has been record by several contemporary artists including:

 • 9bach, 9bach, 2009, Gwymon
 • Calan, Jonah, Sain, 2011
 • Ar lôg, O IV i V, Sain, 1988
 • John Rodge, Angel Falling, 1998, Recordiau La Tene Records
 • Robin Huw Bowen, Gwlad y Delyn: Wales – Home of the Harp, Sain, 2003
 • Sian James, Cymun, 2012, Recordiadau Bos Records
 • Carreg Lafar, hyn, 1998, Sain
 • Plethyn, popeth arall ar CD – the best of the rest on CD, Sain, SCD2437, 2004
 • Tudur Huws Jones, Dal i Drio, Sain, 2004

Lyrics

Y Gwydr Glas (The Window Pane)

If my love comes here tonight, here tonight, to knock on the window pane,
Give him an appropriate answer, an appropriate answer,
Don’t answer him unkindly, tell him the girl isn’t home neither is her good will in the house,
A boy from the other parish, from the other parish has taken her.

If I had the wings of an eagle, the wings of an eagle, I would be much better able
To fly to my love, to my love, who is in the far away lands;
Over the large lands and seas, I hope he is healthy,
I love the ground on which he walked, the land on which he walked, from the bottom of my heart.

My heart is a as heavy, is as heavy, as the horse who climbs the hill.
I try to be happy, to be happy, but could never manage it in my life.
The shoe Is squeezing me in a place you don’t know
And a lot of sorrows, a lot of sorrows are breaking my heart.

Os Daw Fy Nghariad (If My Love Comes)

If my love comes here tonight to knock on the window pane,
Give him an appropriate answer, don’t answer him unkindly,
tell him the girl isn’t home neither is her good will in the house,
A boy from the other parish, from the other parish has taken her.

And you, young pure girl, Give some of your kind company
To the lad under the window, who doesn’t belong anywhere in the world.
The tide has come in, and my ship is on the crest of the waves;
I won’t come to tire you, I won’t come to tire you any night for a long time, apart from tonight.

The girl answered concisely that no one was lodging with her,
“The road is wide enough and the paths fair enough,
And you, brisk lad, go to the shore,
There are enough small boats, there are enough small boats, you’ll get a lift with these for sure.”

Single Post Navigation

2 thoughts on “Y Gwydr Glas (& Os Daw Fy Nghariad)

 1. I think I’ve found the source for the illustration. See in the list of illustrations here, “Tapping With his Finger-tips on the Window-pane.”:
  http://www.hellenicaworld.com/France/Literature/FPGuizot/en/APopularHistoryOfFrance5.html
  Thanks for your blog! Very interesting for me, as I’ve been looking for some Welsh songs to sing – I grew up in Montgomeryshire but all we really sang at school was hymns!
  cheers,
  Helen

  Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: