Caneuon Gwerin

Archwilio ac arddangos caneuon Gwerin o Gymru / Exploring and showcasing folk songs from Wales

Y Sguthan

[See below for English]

Dyma gân doniol am ddau dyn ifanc sy’n mynd allan i geisio hel adar. Mae nhw’n paratoi yn dda trwy mynd a gwn a chi efo nhw a mae nhw’n meddwl eu bod nhw wedi llwyddo i ladd rhywbeth. Mae nhw’n mynd a’r aderyn gartref ond mae gwraig y tŷ yn sylwi bod rhywbeth yn arogli’n ddrwg. Mae’n dod i’r amlwg bod yr aderyn wedi marw ers meityn a bod hi’n debyg bod a dynion wedi methu lladd unrhywbeth ar eu trip hela wedi’r cyfan!

Mae’r thema yn debyg i gân yn Saesneg rydym yn perfformio efo’r Foxglove Trio o’r enw The Three Huntsmen – y tro yma 3 helwyr Cymreig sy’n aflwyddianus gan bod nhw methu cytuno beth sy’n fwytadwy.

Mae alaw y Y Sguthan yn un hwylus a syml sy’n meddwl eich bod chi’n gallu canolbwynto ar y stori digri. Mae’r geiriau yn ffraeth a real – mae hyd yn oed geiriau Saesnegaidd megus ‘dreiaf’ a ‘bacio’ ynddi. Dyden nhw ddim yn eiriau barddol iawn, ond basech chi ddim yn credu’r stori cymaint tasu’r geiriau yn fwy sgleiniog. Mae Parti Cut Lloi yn canu ambell i frawddeg yn fwy gramedegol cywir.

Roeddwn i arfer canu’r gân yma ond dwi’n meddwl bod fy mrawd, Hedd Thomas, yn ei wneud hi’n well felly fo sy’n canu yma.

Gwreiddiau

Yn ôl taflen cafodd ei gyhoeddi ar gyfer Eisteddfod Genedlaethol Maldwyn a’r Gororau 2003, casglwyd hi gan casglwraig a gosodwraig caneuon gwerin o’r enw Enid Parry oddi wrth Enid Pierce Roberts (g. 1917, m. Gorffennaf 2010). Dysgodd Enid y gân gan Huw Price Roberts a oedd wedi ei chael hi oddi wrth Ellis Gittins (m. Mai 1933), Maes (neu Cae) Carneddau, Llanwddyn. Mae’r dyddiadau hyn yn meddwl nad ydy hi’n gân hynod o hen. Hyd y gwn i, dyma’r unig gân cyhoeddiedig sydd efo cysylltiad cryf efo Llanwddyn, y pentref lle cefais fy magu. Gadewch neges isod os ydych chi’n gwybod am fwy! Mae Parti Cut Lloi yn honi fod y gân yn olrhain stori wir.

Ble nesaf

Gallwch clywed y gân ar y CDs yma:

Parti Cut Lloi, Henffych Well, Cyhoeddiadau Bos
Plethyn, Blas Y Pridd / Golau Tan Gwmwl, Sain, 1991

Mae Calan a Crasdant yn chwarae alaw o’r enw ‘Cariad-Gân y Sguthan’, ond mae hi’n wahanol iawn i alaw y gân.

Geiriau

Mi ‘droddaf i chi bwt o stori,
Mi dreiaf fynd yn drwstan drosti,
A chwaith ni dd’wedaf ond y gwir,
A’r gwir a saif, dim ond y gwir.

Am ddau lanc ifanc o’r plwy’ yma,
Ryw noson aethant ffwrdd i hela,
Aeth un â’i wn a’r llall â’i gi
Gan fod yn siŵr o ddal y pry.

Fe gododd un i fyny’i ben,
Fe welodd sguthan ar y pren,
“Wel cydia di yng ngwar y ci
Rhag ofn iddo fynd o’ ngafael i”

Wel chargio’r gwn â’i ffroen i fyny,
A bacio nôl gael lle i ‘nelu,
Tra’r llall yn crynu wrth fforch y pren
Rhag ofn i’r siots fynd oddeutu’i ben.

Pan aeth yr ergyd gynta’ allan
Mi ‘roedd na dwrw megis taran,
A rhedeg wnaent i’r lle a’r fan
Rhag ofn i’r ci gael mwy na’i ran.

Pan gawd hi gynta’ yng ngheg y ci
Ac adre’r aethant hwy â hi,
A gofyn wnaent i wraig y tŷ
A wnâi ei chwcio am ei phlu.

A gwraig y tŷ pan aeth ati i bluo,
Fe glywai rhywbeth yn ogleuo,
A gofyn wnaeth i deulu’r tŷ
A glywent hwy ryw oglau cry’.

A gwraig y tŷ heb wybod y cyfan
Mai wedi trigo ‘roedd y sguthan,
Ac wedi syrthio i fforch y pren, –
Ni allai’r wraig ddim codi ei phen.

Mae wedi mynd yn ôl ei phris,
‘Roedd wedi trigo ers pedwar mis,
A’r llanciau gadd eu siomi’n siŵr
A’u swper hwy oedd briwes dŵr.

The Wood Pigeon

This is a funny song about two young men who go out hunting birds. They prepare well, taking a gun and a dog with them, and they believe they’ve successfully killed something. When they take the bird home the cook says something smells funny and it becomes apparent that the bird has been dead a while, meaning the men had failed to kill anything on their hunting trip after all!

Wood Pigeon

Wood Pigeon (by Michele Lamberti via flickr)

The story is similar to a song called The Three Huntsmen which we perform with The Foxglove Trio – this time there are 3 Welsh hunters who are unsuccessful because they fail to agree on which of the items they come across are edible.

Y Sguthan’s tune is fun and simple which allows you to concentrate on the words of the funny story. The words are witty and realistic – there are even Anglicised words in it such as “dreiaf” for “I’ll try” (instead of ceisiaf) and “bacio” for “to back up”. They’re not very poetic words, but you wouldn’t believe the story as much if they were more polished. Parti Cut Lloi sing some of the lines in a more grammatically correct fashion!

I used to sing this song but I think my brother, Hedd Thomas, does it better, so he’s the one singing here.

Origins

According to a sheet which was produced for the National Eisteddfod in Montgomeryshire and the Marches in 2003, it was collected by folk song collector and arranger Enid Parry from Enid Pierce Roberts (b. 1917, d. July 2010). Enid learnt the song from Huw Price Roberts who got it from the singing of Ellis Gittins (d. May 1993), Maes (or Cae) Carneddau, Llanwddyn. These birth and death dates mean the song isn’t terribly old. As  far as I know this is the only published song with a strong connection to Llanwddyn, the village where I was brought up. Leave a message below if you know of any more! Parti Cut Lloi claim it’s a true story.

Where next

You can hear the song on these CDs:

Parti Cut Lloi, Henffych Well, Cyhoeddiadau Bos
Plethyn, Blas Y Pridd / Golau Tan Gwmwl, Sain, 1991

Calan and Crasdant play a tune called ‘Cariad-Gân y Sguthan’ (The Wood Pigeon’s Love Song), but it’s very different to the the song’s melody.

Lyrics

I’ll recite for you a short story,
I’ll try and give you a rough version,
But I’ll only tell the truth.
The truth with stand, only the truth.

It’s about two young lads from this parish,
Who went off hunting one night.
One took his gun and the other his dog
Being sure that he would catch something.

One lifted up his head,
He saw a wood pigeon on a tree,
“Well keep hold of the scruff of the dog’s neck
In case he gets out of my grip.”

Well, he charged the gun with its muzzle upwards,
And moved back to get room to take aim,
While the other was shaking by the fork in the tree
In case the shots went about his head.

When the first shot went out
There was a noise like thunder.
And they ran to the place
In case the dog got more than his fair share.

They got it from the dog’s mouth
And they took it home,
And they asked the woman of the house
To cook it in its feathers.

When the woman started to pluck the bird
She noticed something smelling
And she asked the family of the house
If they could also smell something strong.

And the woman didn’t know everything –
The wood pigeon had died naturally,
And had fallen into a fork in the tree, –
The woman couldn’t life her head.

It’s gone for its price,
It had died four months ago,
And the lads were disappointed –
Their supper was water soup.

Single Post Navigation

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s