Caneuon Gwerin

Archwilio ac arddangos caneuon Gwerin o Gymru / Exploring and showcasing folk songs from Wales

Dyledwyr ŷm i Seinio Clod

[Scroll down for English]

Ble oeddech chi am 6 o’r gloch ar fore dydd Nadolig? Roeddwn i a fy nheulu yng Nghapel John Hughes ym Mhontrobert, Maldwyn (llun uchod oddi ar www.montgomeryshiregs.org.uk), ar gyfer y Plygain ben bore (gwelwch fy mlog o flwyddyn dwethaf am esboniad o’r draddodiad Plygain). Dyma un o dim ond ychydig o Blygeiniau sydd dal yn digwydd yn gynar ar fore Nadolig. Roedd y capel fach yn llawn a chawsom dau rownd efo chwech pharti/unigolion yn cymryd rhan. Cenais Cloch Erfyl efo fy nhad a fy mrawd yn y rownd gyntaf a Dyledwyr ŷm i Seinio Clod fel deuawd efo fy mrawd yn y ail rownd.

Darganfyddais Dyledwyr ŷm i Seinio Clod eleni wrth wrando ar fy nghopi o’r CD Ar Dymor Gaeaf: Carolau Plygain. Cefais fy nhrawio gan y llinell harmoni agos iawn, yn enwedig effeithrwydd y llinell disgynnol yn y cymal olaf. Roeddwn i’n falch o allu dod o hyd i’r gân yn llyfr Geraint Vaughan-Jones, Mwy o Hen Garolau Plygain.

Yn y llyfr mae gan y gân 3 llais ond mae’r recordiad ar Ar Dymor Gaeaf gan ‘Y Cogia’ efo dim ond 2 llais. Gan fod y lleisiau mor agos, ac yn mynd mewn i unsain ar rai adegau, dwi’n teimlo basu’r llinell bas yn amharu efo’r harmoniau. Ar y CD 101 o Garolau a Chaneuon y Nadolig mae Parti Brynhyfryd yn canu hi efo’r un alaw a’r Cogia a’r llyfr. Ond ar Caneuon Plygain a Lloft-Stabal mae Parti Brynhyfryd yn canu’r un geiriau ar alaw arall – un dwi’n nabod fel alaw ar gyfer y carol Plygain Ar Dymor Gaeaf (geriau gan Dafydd Du Eryri) – ac efo cyfeiliant telyn gan Mairwen Roberts.

Yn ogystal a’r llinell harmoni trawiadol, dwi’n hoffi geiriau Dyledwyr ŷm i Seinio Clod. Dwi’n hoffi’r syniad bod dyled arnom h.y. mae’n rhaid i moli Duw trwy ganu – does dim dewis ganddom. Mae geiriau ac alaw y llinell olaf (“Y moliant iddo, Amen”) yn rhoi’r cyfle i chi canu allan yn gryf, fel mae geriau gweddill y gân yn gofyn i chi wneud. Fel llawer o ganeuon Plygain, mae’r carol yma yn siarad am eni Crist ond hefyd yn mynd ymlaen at drafod gweddill ei fywyd a’r ffordd iddo farw ar y groes.

Gwreiddiau

Mae Mwy o Hen Garolau Plygain yn dweud taw Ieuan Cadfan yw awdur y geiriau. Fe’i ganwyd yn Evan Breeze/Brees yn 1798 yn Dôl Hywel, Llangadfan (sy’n egluro’r Cadfan yn ei enw barddol) a bu farw yn Llanerfyl ar 3 Ebrill 1855. Ysgrifennodd Ieuan geiriau ar gyfer sawl carol Plygain ac fe gyhoeddoedd dau llyfr o gerddi.

Dydy nodiadau llawes fy CDs ddim yn cynnwys gwybodaeth am hanes Y Cogia na Pharti Brynhyfryd ond cafodd cân y diwethaf ei gasglu a’i roi yn archif Amgueddfa Werin Genedlaethol Cymru cyn 1977 o leiaf. Mae copi o The Cambrian News o 1914 yn hysbusu tenantiaeth ar gyfer fferm Brynhyfryd yn bwrdeistref Aberystwyth. Mae’n dweud taw Mr DW Davies oedd yn byw yna ar y pryd felly efallai taw fo oedd un o aeldoau’r parti. Mae’n amlwg bod Parti Brynhyfryd yn hoff iawn o’r geiriau gan bod nhw wedi canu hi ar ddau alaw gwahanol.

Ble nesaf

Mae fersiwn Y Cogia ar gael ar Ar Dymor Gaeaf, Sain, 2008. Mae hwn ar gael ar YouTube ers Rhagfur 2014:

Mae fersiwn Parti Brynhyfryd ar gael ar sawl CD:

  • Traddodiad Gwerin Cymru – Welsh Folk Heritage: Carolau Plygain – Plygain Carols, Sain, 1977. Dw’i ddim yn gwybod pa alaw sy’n cael ei ddefnyddio ar y recordiad yma.
  • Caneuon Plygain a Lloft-Stabal, Sain, 1980. Y fersiwn efo’r telyn ac alaw Ar Dymor Gaeaf (gwrandewch ar YouTube).
  • 101 o Garolau a Chaneuon y Nadolig, Sain, 2010. Y fersiwn dwi’n canu efo fy mrawd.

Mae The Gentle Good yn defnyddio fersiwn Ar Dymor Gaeaf yr alaw yn ei set o alawon Plygain ar Plygeiniwch! (2014). Grwandewch ar soundcloud.

Mae’r geiriau, hen nodiant a sol-ffa ar gael yn llyfr Geraint Vaughan-Jones, Mwy o Hen Garolau Plygain (Y Lolfa, 1990).

Ar gyfer mwy o wybodaeth ar y draddodiad Plygain gwrandewch ar Shan Cothi yn sgwrsio efo Arfon Gwilym a’r Parchedig David Francis ar raglen Bore Cothi (ar gael tan diwedd Ionawr 2015). 

Geiriau

Dyledwyr ŷm i seinio clod
Bob tafod yn gytûn,
Gan roddi mawl i’r nefol Nêr
Am dyner gofio dyn.
Edrychai iddo’i hun am rodd
Da fodd i’n cadw’n fyw,
Gan agor ffordd i’n cael heb gêl
I dawel hedd â Duw
I dawel hedd â Duw.

O’i ras ei Fab a roes o’i fodd
Anfonodd ddawn i fyd.
Pa iaith amlyga gariad Iôr
Am drysor mwyaf drud.
Caed Aer y Nef mewn gwisg o gnawd
Yn Annwyl Frawd i ni;
O! wele iachawdwriaeth rad
O drefniad Un yn Dri
O drefniad Un yn Dri.

Mae geiriau’r Nef a’u llef yn llwyr
O fore i hwyr o hyd.
Yn uchel alw arnom ni
Heb oedi yn y byd.
Pregethir Crist hoff wrthrych cred
Y ffordd i nodded nef;
Ond gymaint diystyrwch gau
A roi’r i’w eiriau Ef
A roir i’w eiriau Ef.

Ystyriwn ras yn Iesu mawr
Yn dod i lawr at lwch,
Yn dlawd i’n cyfoethogi ni
Oedd mewn trueni trwch!
Ei hun fe roes O! ddirfawr waith,
Yn bridwerth llawn ar bren;
Rhown ninnau, fel ei anwyl blant,
Y moliant iddo, Amen
Y moliant iddo, Amen

We are obliged to praise

Where were you at 6am on Christmas day? My family and I were in the John Hughes Chapel in Pontrobert, Montgomeryshire, for the early morning Plygain service (see my blog from last year for an explanation of the Plygain tradition). This is one of only a handful of Plygains which still happen early on Christmas morning. The small chapel was full and we had two rounds with six groups/individuals taking part. I sang Cloch Erfyl with my dad and brother in the first round and then Dyledwyr ŷm i Seinio Clod as a duet with my brother in the second round.

I discovered Dyledwyr ŷm i Seinio Clod this year when listening to my copy of the CD Ar Dymor Gaeaf: Carolau Plygain. I was struck by the very close harmony line and especially the effectiveness of the descending line in the last phrase. I was pleased to be able to find the song in Geraint Vaughan-Jones’ book Mwy o Hen Garolau Plygain (More Old Plygain Carols).

In the book the song is written for three voices but in the recording ‘Y Cogia’ (‘The Lads’) sing it with only two voices. Given that the two voices are so close in pitch, even going in to unison at some points, I feel like the bass line would interfere with the harmonies. On the 101 o Garolau a Chaneuon y Nadolig (101 Carols and Christmas Songs) CD Parti Brynhyfryd sing it with the same tune as Y Cogia and as is in the book. However, on Caneuon Plygain a Lloft-Stabal (Plygain and Stable-Loft Songs), Parti Brynhyfryd sing the same words to a different tune – one I know as the tune for the Plygain carol Ar Dymor Gaeaf (words by Dafydd Du Eryri) – and with harp acompaniment played by Mairwen Roberts.

In addition to the striking harmony line, I also like the words to Dyledwyr ŷm i Seinio Clod. I like the idea that we are obliged to praise God i.e. there’s no choice in the matter! The lyrics and melody of the last line (“Y moliant iddo, Amen” – “Praise him, Amen”) give you the chance to really sing out, just as the lyrics to the rest of the song ask you to. As with lots of Plygain songs, this carol does talk about the birth of Jesus but it also goes on to discuss the rest of his life and the way in which he died upon the cross.

Origins

Mwy o Hen Garolau Plygain notes that Ieuan Cadfan wrote the lyrics. He was born Evan Breeze/Brees in 1798 in Dôl Hywel, Llangadfan (hence the Cadfan in his bardic name) and he died in Llanerfyl on 3 April 1855. Ieuan wrote lyrics for several Plygain carols and he published two volumes of his poems.

My CD sleeve notes don’t include information about the history of Y Cogia or Parti Brynhyfryd but the latter’s song was collected and deposited in the Welsh Folk Museum archive before 1977 at least. A copy of The Cambrian News from 1914 advertises the tenancy for Brynhyfryd farm in the borough of Aberystwyth. It says that Mr DW Davies lived there at the time so perhaps he was a member of the party. Parti Brynhyfryd obviously liked the words a lot because they sang it to two different melodies.

Where next

The Y Cogia version is on Ar Dymor Gaeaf, Sain, 2008. This has been available on YouTube since December 2014:

The Parti Brynhyfryd version is also available on several CDs:

  • Traddodiad Gwerin Cymru – Welsh Folk Heritage: Carolau Plygain – Plygain Carols, Sain, 1977. I don’t know which melody is used on this recording.
  • Caneuon Plygain a Lloft-Stabal, Sain, 1980. With the harp and the Ar Dymor Gaeaf melody (listen on YouTube)
  • 101 o Garolau a Chaneuon y Nadolig, Sain, 2010. The melody I sing with my brother.

The Gentle Good also uses the Ar Dymor Gaeaf melody in his medley of Plygain tunes on Plygeiniwch! (2014). Listen on soundcloud.

The lyrics, notation and sol-fa are available in Geraint Vaughan-Jones’ book, Mwy o Hen Garolau Plygain (Y Lolfa, 1990).

Lyrics

We are obliged to praise
Unanimously with all tongues,
To give praise to the heavenly Lord
For tenderly remembering man.
He looked to himself for a gift
As a goodly way of keeping us alive,
By unconcealing the road for us to achieve
Quiet peace with God
Quiet peace with God.

From the race of his Son he gave by his means,
He sent a gift to the world
To show the love of the Lord
With the most expensive treasure.
The Heir of Heaven in a robe of flesh
As a Dear Brother to us;
O! see the grace of salvation
The order of One in Three
The order of One in Three.

The words of Heaven and their voices sing together
From morning until evening always.
They’re calling us loudly
Without hesitation on earth.
Christ, the adored object of our faith, preaches
The way to the refuge in heaven;
But so much false scorn
Was put upon His words
Was put upon His words.

We consider the race of great Jesus
Coming down to dust,
He became poor to make us richer
But in wicked pity!
He gave himself O! it was a great undertaking,
As the full ransom on wood;
We, as his dear children, will
Praise him, Amen
Praise him, Amen.

Single Post Navigation

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s