Caneuon Gwerin

Archwilio ac arddangos caneuon Gwerin o Gymru / Exploring and showcasing folk songs from Wales

Wel Dyma Ni’n Dwad (Cân y Fari Lwyd)

Dros y misoedd dwethaf dwi a fy ffrindiau yn y band twmpath The Spring Heeled Jacks wedi bod yn brysur yn trefnu noson Fari Lwyd Llundain ar gyfer 15 Ionawr 2016. Byddwn yn ymweld a thri tafarn cyn gorffen y noson efo twmpath yng Nghanolfan Cymry Llundain. Ym mhob tafarn byddwn yn canu Wel Dyma Ni’n Dwad (Cân y Fari Lwyd).

Y Fari Lwyd

Mae sawl erthygl dda ar y we ynglyn a’r draddodiad felly dyma esboniad fyr yn unig. Mae ‘Mari Lwyd’ yn cyferio at benglog ceffyl wedi ei addurno efo bwlb golau ar gyfer llygaid a rubanau fel mwng. Mae hwsmon yn ei thywus ar ei thaith and dydy o byth yn gallu stopio hi rhag fod yn ddireidus! Mae ceffylau yn lwcus mewn sawl diwylliant Celtaidd ac mae nhw’n dweud bod hi’n arbennig o lwcus os ydy’r Fari yn eich brathu!

Pwrpas y noson Mari Lwyd yw i ddymuno blwyddyn newydd dda i’r bobl yn eich cymuned. Yn wreiddiol roedd Mari a’i pharti yn mynd o dŷ i dŷ ar Nos Galan. Mae rhai grŵpiau dal yn mynd o gwpmas ar Nos Galan (31 Rhagfur) ond mae llawer o grŵpiau hefyd yn mynd o gwmpas yn agosach at 13 Ionawr – dyddiad y Hen Galan yn ôl y calendar Gregoraidd. Pan gyrraeddodd y Fari tŷ rhywun basau cystadlaeauth ‘pwncio’ (gwneud geiriau fyny ar y pryd) yn cymryd lle rhwng y parti tu allan a’r teulu tu fewn. Parti’r Mari basau’n ennill bob tro a felly cai’r parti mynd mewn i’r tŷ i ddymuno blwyddyn newydd dda ac i fwynhau y lluniaeth basau’r teulu wedi paratoi.

Bydd y noson yn Llundain yn dilyn y draddodiad o’r 21fed granrif o ymweld a thafarndai yn lle tai a bydd y geiriau isod yn cael eu dosbarthu rhag ofn bod neb yn teimlo fel pwncio go iawn! Ar ôl i’r parti tu allan ennill y gystadleuaeth pwncio bydd pawb yn gyd-canu Cân fuddugoliaethus y Fari er mwyn croesawi hi i’r dafarn.

Geiriau

Parti tu allan
1) Wel dyma ni’n dwad, gyfeillion diniwad, x2
I ofyn am gennad x3
I ganu

2) Os na chawn ni gennad, Cewch glywed ar ganiad x2
Beth fydd ein dymuniad x3
Nos heno

3) Mae Mari Lwyd yma, a sêr a ribanau x2
Yn werth i roi golau x3
Nos heno

Parti tu fewn
4) O, cerwch ar gered, mae’ch ffordd yn agored x2
Mae’r ffordd yn agoredx3
Nos heno

Tu allan
5) Nid ewn ni ar gered, heb dorri ein syched, x2
Heb dorri ein sychedx3
Nos heno

Tu fewn
6) Rhowch glywad, wyr doethion, pa faint y’ch o ddynion x2
A beth yn wych union x3
Yw’ch enwau

Tu allan
7) Rhyw griw o wyr hawddgar, rhai gorau y ddaear x2
Yn canu mewn gwir air x3
Am gwrw

Tu fewn
8) Rhowch glywad, wyr difrad, o ble rych chi’n dwad x2
A beth yw’ch gofyniad x3
Gaf enwi

Tu allan
9) Mi ddown ni o Lundain, ‘fo Mari yn arwain, x2
Mi ganwn yn unsain x3
Am gwrw

Tu fewn
10) O, cenwch eich nodau, Ac felly wnawn ninnau x2
A’r sawl a fo orau x3
Gaiff gwrw

Tu allan
11) Mi ganwn am wythnos, ac hefyd bythefnos x2
A mis os bydd achos x3
Baidd i chwi.

Tu fewn
12) Mi ganwn am flwyddyn, os cawn Dduw i’n canlyn x2
Heb ofni un gelyn x3
Y gwyliau

Tu allan
13) O tynnwch y bollta, agorwch y drysa, x2
I fois y cwrseila x3
Rhowch groeso

Tu fewn
14) Mi dynnwn y bollta, agorwn y drysa, x2
I fois y cwrseila x3
Mae croeso

Gwreiddiau

Dwi wedi rhoi y pennillion yma at ei gilydd o eiriau sawl grŵp Mari Lwyd. Gan taw gwneud y geiriau i fyny ar y pryd rydych i fod i wneud dwi’n meddwl bod benthyg ac ail drefnu geiriau yn y ffordd hyn yn gwbwl ganiataol!

Wrth wylio playlist YouTube trac o grŵpiau gwahanol o amgylch Cymru mae’n amlwg fod y draddodiad wedi newyd ac addasu wrth iddi dyfu mewn poblogrwydd yn y 20 mlynnedd dwethaf (bu’r traddodiad bron farw allan yn y 1960au). Mae llawer o grŵpiau dim ond yn canu tu allan i’r dafarn a mae nhw’n gofyn i’r bobl yn y tafarn barnu os ydyn nhw’n canu’n ddigon dda i gael fynd mewn. Mae hyn wedi gwneud hi’n anoddach nag oeddwn i’n diwgwyl i ddod o hyd i eiriau ar gyfer y parti tu fewn. Mae rhai grŵpiau yn gwneud yr holl beth tu allan ac eraill yn gwneud yr holl beth tu fewn! Mae fideo y BBC o 1966 ac un ITV o 1964 yn dangos bod y parti tu allan yn dechrau efo mwy nag un pennill er mwyn cyflwyno eu hunain cyn i’r parti tu fewn cael y cyfle i ymateb. Dwi wedi benthyg hwn ar gyfer geiriau Mari Lwyd Llundain. Yn Ninas Mawddwy (lle dwi wedi bod sawl gwaith) mae grŵp bach yn dod at ei gilydd cyn y Fari i ysgrifennu geiriau newydd pob blwyddyn ac mae’r arweinydd yn gwaeddi pa bennill rydych yn mynd i ganu nesaf felly mae’r gân yn wahanol ym mhob tafarn. Efalli rhywbeth i anelu ato ar gyfer blwyddyn nesaf!

Dyma o ble daw’r geiriau ychod:

 • Taflen geiriau Dinas Mawddwy: pennillion 1, 2, 3, 13 a 14
 • Mari Lwyd Pentyrch : pennillion 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12
 • Ysgrifennais pennill 9 fy hyn er mwyn ffitio LLundain mewn i’r g^a yn rhywle!

Ble nesaf

Mae sawl gwefan efo mwy o wybodaeth ar draddodiad y Fari, gan gynnwys un Folk Wales sydd yn gysylltiedig efo club gwerin Llantrisant.

Gallwch gweld fideos o’r wahanol grwpiau yn canu eu gwahanol caneuon ar YouTube. Dwi’n argymell dechrau efo playlist trac.

Mae Wel Dyma Ni’n Dwad ar y CDs canlynol:

 • Carreg Lafar, Hyn, 1998, Sain – y geiriau ac alaw cyfarwydd
 • Julie Murphy ar A Celtic Christmas, 1996 Saydisc – yma mae rhai o’r geiriau arferol ond llawer o eiriau gwahanol ar alaw mwy sombre

Nid Wel Dyma Ni’n Dwad yw hi ond dwi’n hoff o gân English Acoustic Collective o’r enw Mari Lwyd. Gallwch dod o hyd i hwn ar eu CD Ghosts, RUF records, 2004.

 

Well Here We Come (The Mari Lwyd’s song)

Over the last few months I and my friends in The Spring Heeled Jacks ceilidh band have been busy organising a London Mari Lwyd evening for 15 January 2016. We will visit 3 pubs before finishing with a twmpath (ceilidh) at the London Welsh Centre. In every pub we will sing Well Here We Come  (The Mari Lwyd’s song).

The Mari Lwyd

Mari Lwyd is Welsh for ‘Grey Mare’. As part of the Mari Lwyd tradition the Mari is usually made from a horse’s skull decorated with glass lightbulbs for eyes and ribbons for a mane. She is led along her route by a ‘hwsmon’ who invariably fails to stop her from causing mischief wherever she goes. Horses are auspicious and respected animals in several Celtic cultures and it’s said that it’s particularly lucky to get bitten by a Mari!

The purpose of the Mari Lwyd evening is to wish people in your community a happy new year. Originally Mari and her party would visit people’s homes on New Year’s Eve. Some groups still tour around on New Year’s Eve (31 Decemebr) but many groups also hold events closer to 13 January – the day of the Old New Year according to the Gregorian calendar. When the Mari’s party arrived at a house a witty improvised sing-off would occur between the party and the family inside. The Mari’s party would always win and so they would get let into the house to wish a happy new year to the family and to enjoy the refreshments they would have prepared.

The London event will follow the 21st century tradition of visiting pubs instead of houses and song-sheets with the lyrics below will be provided for those not wishing to improvise lyrics! After Mari’s group have won the sing-off everyone will sing the Mari’s Triumphant Song to welcome Mari into the pub.

Lyrics

Outside party
Well, here we come, innocent friends,
To ask if we can share our message,
Through singing

If we don’t get to share our message, you’ll get to hear through a song,
What we desire
This evening

The Mari Lwyd is here, all stars and ribbons,
She’s worth putting the lights on to see,
This evening

Inside party
O, walk away, your route is open,
Your route is open
This evening

Outside
We won’t walk away, without breaking our thirst,
Without breaking our thirst
This evening

Inside
Tell us, wise men, how many of your are there
And what exactly
Are your names?

Outside
We’re around six amiabler men, the best on earth,
Singing truthfully
For beer

Inside
Tell us, sober men, where do you come from
And what what is your request
May I ask?

Outside
We come from London, with Mari leading us,
We’ll sing in unison
For beer

Inside
O, sing your notes, and so will we
Those who are best
Will get beer

Outside
We’ll sing for a week, and also a fortnight
And a month if we have to
For you

Inside
We’ll sing for a year, if we have God following us
Without fearing any of the enemies
Of this festival period

Outside
O pull back the bolts, open the doors
For the touring boys,
Give us a welcome

Inside
We’ll pull back the bolts, we’ll open the doors,
For the touring boys,
There’s a welcome!

Origins

I’ve put these verses together from a few different Mari Lwyd groups. As the tradition used to be to make up words on the spot I think borrowing and rearranging as in antirely permissible way of selecting lyrics for a new event! Several of the verses, especially the opening ones, come up in a lot of groups’ repertoirs. In the mid 19th century a preacher called Rev William Roberts (1813-1872), known as Nefydd, despised the pagan Mari Lwyd ritual, which had come to be associated with drunken behaviour,so he wrote 20 verses in his book The Religion of the Dark Ages to help people recognise and avoid the Mari.  I had to opposite effect in that it helped more people find lyrics to use and I suspect many of the common verses groupd sing today come from this book.

From watching the trac YouTube playlist of groups from around Wales it’s clear that the traditino has changed and adapted as it’s increased in popularity in the last 20 years or so (it nearly died out in the 1960s).Many groups only sing outside of the put and ask the normal punters to judge whether their singing is good enough to be let in to the pub. This made it harder than I was expecting to find words for the inside party.

Some groups do the whole thing outside and others do it all inside. The BBC film from 1966 and the ITV one from 1964 show that the outside party used to start with more than one verse to introduce themselves before the inside party had a chance to respond. I have borrowed thisidea for the London Mari Lwyd words. In Dinas Mawddwy (where I have been several times) a small group gets to geher before the event to write new words each year and the leader shouts which song you’re going to sing next so the song is different in each pub. Something to aspire to for next year perhaps!

Here’s where the above words come from:

 • Dinas Mawddwy song sheet: verses 1, 2, 3, 13 and 14
 • Pentyrch Mari Lwyd: verses 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11 and 12
 • I wrote verse 9 to fit London into the song somewhere!

Where next

There a several websites with lots more information abotu the Mari tradition, including Folk Wales which is connected to Llantrisant Folk Club.

You can see videos of different groups performing on YouTube. I recommend starting with the trac playlist.

Mae Wel Dyma Ni’n Dwad is on the following CDs:

 • Carreg Lafar, Hyn, 1998, Sain – ythe familiar lyrics and tune
 • Julie Murphy ar A Celtic Christmas, 1996 Saydisc – some of the familiar words but lots of other words too and a more sombre tune

It’s not Nid Wel Dyma Ni’n Dwad but I’m fond of English Acoustic Collective’s song called Mari Lwyd. You can find it on their CD Ghosts, RUF records, 2004.

Single Post Navigation

One thought on “Wel Dyma Ni’n Dwad (Cân y Fari Lwyd)

 1. Pingback: The Tradition of the Welsh Christmas Horse Skull: Mari Lwyd in Dinas Mawddwy – We Learn Welsh

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s