Caneuon Gwerin

Archwilio ac arddangos caneuon Gwerin o Gymru / Exploring and showcasing folk songs from Wales

Archive for the category “Uncategorized”

Pan O’wn Y Gwanwyn

[SEE BELOW FOR ENGLISH]

Ar hyn o’r bryd mae cyfres o gynherddi cyffroes iawn yn digwydd yng Nghymru o’r enw Song Chain Cylch Canu. Mae llawer o gerddorion gwerin Cymru wedi dod at ei gilydd i greu rhaglen o alawon a chaneuon gwerin sy’n cynnwys rhai newydd (megis alaw gan Jamie Smith), rhai poblogaidd (fel Llongau Cernarfon) a rhai llai adnabyddus.

Gofynodd Tamsin o Theatr Mwdlan, sy’n cyd-gynhyrchu’r taith, os hoffwn i ysgrifennu rhywbeth am y gyfres Cylch Canu. Dwi eisioes wedi ysgrifennu am un o’r caneuon yn y rhaglen, Y Deryn Pur, felly dyma ychydig o sylwadau ar un o’r ganeuon llai adnabyddus, Pan O’wn Y Gwanwyn, sydd hefyd yn un weddus ar gyfer adeg yma’r flwyddyn!

Mae’r gân yn fyr ond mae’n drawiadol oherwydd yr alaw iasol. Mae’n swnio fel petai’n dod o’r canol oesoedd efo alaw ystumiol a brawddegau o wahanol hydoedd. Dwi’n meddwl bod sy’n swnio ychydig yn debyg i alaw’r gân Saesneg One Night As I Lay Upon My Bed.

Read more…

Pam? / Why?

[Scroll down for English]

Dwi’n gantores gwerin a dwi’n caru dod o hyd i ganeuon gwerin newydd: caneuon sy’n dweud straeon anarferol, caneuon sy’n peantio llun o emosiwn cryf, caneuon sy’n gwneud i mi chwerthin, caneuon sy’n dysgu fi am hanes, caneuon efo alawon peonus o drist sy’n aros efo chi o hyd a chaneuon efo geiriau anghyffredin ac annisgwyl. Dwi wedi sefydlu’r blog yma er mwyn archwilio ac arddangos caneuon Gwerin o Gymru bydd yn gweddu’r disgrifiadau hyn.

Fel arfer dwi’n dod o hyd i ganeuon newydd trwy edrych mewn cyfrolau o ganeuon gwerin neu trwy clywed rhywun arall yn canu’r gân ar CD, ar lwyfan neu mewn sesiwn. Os ydych yn clywed cân Saesneg yr hoffech chi dysgu ar lwyfan neu mewn sesiwn mae yna siawns dda y bydd tro bach ar google yn arwain chi at dudalennau efo’r geiriau, fideo ar youtube a thradofaeth ar mudcat café ynglŷn â gwreiddiau y gân. Os ydych yn lwcus bydd y canwr arbennig Jon Boden wedi recordio’r gân fel rhan o’i brosiet A Folk Song A Day bydd yn rhoi recordiad, trafodaeth a hefyd doleni at le allwch parhau i ymchwilio’r gân.

Os mai cân Cymraeg neu Cymreig sydd wedi mynd a’ch bryd mewn sesiwn neu ar CD mae’n llawer anoddach dod o hyd i eiriau neu gwybodaeth arlein. Mae nifer o ganeuon gwerin poblogaidd wedi mudo i’r genre classurol ac mae digonedd o wybodaeth ar rain. Ond os ewch haen yn ddyfnach mae chwylio am rywbeth fel ‘Dadl Dau’ neu ‘Deio Bach’ mae’n anodd iawn dod o hyd i recordiad neu geiriau, heb sôn am fideos, gwybodaeth neu trafodaeth ynglŷn a hanes ac ystyr y caneuon.

Dwi’n amau nad ydw i’r unig un sy’n teimlo rhwystredigaeth efo’r sefyllfa yma – mae nifer o aelodau Cymreig ar mudcat cafe, er enghraifft. Dwi felly wedi penderfynnu sefydlu wefan bydd, dwi’n gobeithio, yn cyflwyno pobl i ganeuon gwerin Cymreig newydd ac yn ysgogi cantorion eraill i drin a thrafod hen ganeuon Cymru.

Ar y wefan hon dwi’n bwriadu arddangos un cân gwerin o Gymru pob pythefnos. Byddaf yn darparu recordiad o fi’n ei ganu, y geiriau, trosiad bras i’r Saesneg a’r hyn o wybodaeth am y gân dwi wedi llwyddo casglu, gan gynnwys ar ba CDs gallwch ei glywed. Byddaf hefyd yn gwahodd y darllenwyr i adael sylwadau efo mwy o wybodaeth, neu gofyn cwestiynnau, am y gân. Dwi ddim yn bwriadu darparu cerddoriaeth hen nodiant: dwi’n credu taw’r ffordd gorau o ddysgu caneuon gwerin yw trwy’r glust a dwi ddim am dynnu oddi ar waith y cyhoeddwyr!

Er mwyn dewis pa ganeuon i arddangos byddaf yn edrych trwy fy llyfrau a CDs am y ganeuon llai adnabyddus dwi’n hoff ohonynt. Byddai’n pori trwy caneuon mewn archifau yn Llyfrgell Genedlaethol Cymru yn Aberystwyth, Amgueddfa Werin Cymru Sain Ffagan a Llyfrgell Goffa Vaughan Williams yn Nhŷ Cecil Sharp, Llundain. Byddai hefyd yn hapus i dderbyn ceisiau gan bobl sy’n dilyn y blog!

Rhaid cyfaddef fan hyn mai nad am rhesymau allgarol yn unig dwi’n dechrau yn wefan hwn. Dwi wrth fy modd yn canu a does dim byd dwi’n hoffi gwell na’r teimlad o ddarparu profiad cerddorol newydd i gynulleidfa a dwi felly yn gobeithio bydd addo i recordio a chyhoeddi 1 cân pop pythefnos yn fy sbarduno i ddysgu mwy o ganeuon. Dwi’n gobeithio bydd y blog yma yn ffordd i ailgysylltu ac i chwarae rhan yn y gymdeithas gwerin yng Nghymru hyd yn oed os mai dim ond y gymdeithas rhithwir yw hi ar hyn o’r bryd. Dwi hefyd yn gobeithio bydd y brosiect yma yn arwain at fwy o gigs i fi a fy ngrŵp gwerin, The Foxglove Trio!

Dwi’n edrych ymlaen at ddechrau’r brosiect – at rannu caneuon ac adeiladu cymdeithas arlein newydd lle gall pobl trafod a dod o hyd i ganeuon gwerin Cymreig. Dwi’n bwriadu postio fy nghân cyntaf ar 21 Mehefin sef diwrnod canol hâf. Dewch yn ôl bryd hynny i ddarganfod pa gân fydd hi…

ENGLISH STARTS HERE

I’m a folk singer and I love finding new folk songs: songs which tell unusual stories, songs which paint a picture of extreme emotions, songs which make me laugh, songs which teach me something about history, songs with painfully beautiful tunes which stay with you and songs with strange and unexpected lyrics. I’ve set up this blog to explore and showcase folk songs from Wales which fit some of these descriptions.

I usually find new songs by looking in folk song books or through hearing someone singing on CDs, on stage or in sessions. If you hear an English song you like on stage or in a session there’s a good chance that a quick google search will bring you to a page with the words, a youtube video and a discussion on mudcat café about the origins of the song. If you’re lucky, Jon Boden, the prolific folk singer, will have recorded the song as part of his A Folk Song A Day project, providing a recording, discussion and also links to where you can continue researching the song.

If it’s a Welsh song that’s taken your fancy in a session or on a CD it’s a lot harder to find lyrics and information online. There’s a number of popular folk songs which have been subsumed into the classical genre and it’s easy enough to find information on these. But dig a little deeper and look for something like ‘Dadl Dau’ or ‘Deio Bach’ and it’s much harder to come across recordings or words, let alone videos, information or a discussion on the songs’ history and meaning.

I suspect I’m not the only one who feels frustrated by this situation and I’ve therefore decided to set up a website which will hopefully inspire discussion and introduce people to new Welsh folk songs. On this website I intend to showcase one Welsh folk song a Fortnight. I’ll provide a recording of myself singing the song, the lyrics, a literal translation and the information I’ve managed to collate, including on which CDs it appears. I’ll also invite readers to leave comments with more information, or to ask questions, about the song. I’m not going to provide musical notation; I believe it’s better to learn folk songs aurally and I don’t want to put any publishers out of a job!

In order to decide which songs to showcase I will look through my books and CDs for my favourite less well known songs. I’ll be searching through songs in archives in the National Library of Wales in Aberystwyth, the National History Museum in St Fagans and the Vaughan Williams Memorial Library in Cecil Sharp House, London. I’ll also be happy to take requests from people following the blog!

I should admit at this point that I’m not setting up this website for purely altruistic reasons. I love singing and think there’s nothing better than the feeling of providing an audience with a new musical experience so I’m hoping that making a public promise to learn and record one song a week will encourage me to learn more songs. I hope the blog will allow me to reconnect with and to play a role in the Welsh folk community, even if it’s only the virtual community at the moment. I also hope this project might lead to more gig bookings for me and for my folk band, The Foxglove Trio!

I’m looking forward to getting started with sharing songs and building a new online community where people can discover and discuss Welsh folk songs. I’m aiming to post my first song on 21 June – Midsummer’s day. Come back then to find out which song it will be…

Post Navigation