Caneuon Gwerin

Archwilio ac arddangos caneuon Gwerin o Gymru / Exploring and showcasing folk songs from Wales

Archive for the tag “Meredydd Evans”

Lliw Gwyn Rhosyn yr Haf

[Scroll down for English]

Mae’n flin gen i am y seiniant yn y blog yma. Mae y misoedd dwethaf wedi bod yn brysur iawn yn paratoi ar gyfer y Dance England Rapper Tournament a lansiad albwm newydd The Foxglove Trio. I ddathlu’r ffaith bod yr albwm, These Gathered Branches, wedi ei ryddhau dwi’n mynd i ail ddechrau’r blog wrth edrych ar un o’r ddwy gân Cymraeg arni – Lliw Gwyn Rhosyn yr Haf.

Dwi ddim yn cofio ble clywais y gân yn gyntaf ond dwi’n amau taw oddi ar y CD Merêd oedd hi. Gan taw dyma’r blog cyntaf dwi wedi ysgrifennu ers mawolaeth Meredydd Evans yn Chwefror eleni dwi’n teimlo bod hwn yn gân priodol iawn i ysgrifennu amdano.

Mae Lliw Gwyn Rhosyn yr Haf yn gân hwylus sydd yn sgwrs, neu dadl, rhwng dyn a merch. Mae’r dyn yn ceisio hudo hi ac am ran fwyaf o’r gân mae’n edrych fel ei fod yn aflwyddiannus. Ond yn y pennill olaf dysgwn fod hi wedi ffansio fo ers y cychwyn. Mae’r dyn yn dweud bod y ferch yn “lliw gwyn rhosyn yr haf” ac mae’n ‘chat up line’ sydd yn amlwg yn gweithio!

Read more…

Cariad Cynaf

[Scroll down for English]

Un o fy hoff gantorion gwerin yw Julie Murphy. Des i ar draws hi’n gyntaf pan cefais CD hi a Dylan Fowler, Ffawd, yn anrheg Dolig pan oeddwn i’n 16 mlwydd oed. Ar y pryd roeddwn i’n mynychu Coleg Rhyngwladol Unedig yr Iwerydd yn Llanilltud Fawr, Bro Morgannwg, sydd yn coleg chweched dosbarth preswyl. Mae hi’n CD arbennig a doeddwn i methu mynd a llawer o CDs efo fi i’r coleg felly gwrandewais ar yr un yma drosodd a throsodd a throsodd. Ymunais â band gwerin yn y coleg a roedd y CD yma – a ffordd unigrwy Julie o gyflwyno caneuon – yn ddylanwad mawr ar y ffordd roeddwn i’n dechrau dysgu a gosod caneuon i’r band.

Erbyn hyn dwi wedi dysgu ac yn perffromio tua hanner y caneuon ar y CD (gweler y post ar Y Bachgen Main) ond dyma’r cyntaf i mi ddysgu oddi ar y CD. Fel Dod Dy Law mae Cariad Cyntaf yn gân fyr ond pwerus iawn. Mae pob pennill yn cyflwyno dedlwedd newydd o gariad a serch cryf a mae fel petai’r holl gân yn adeiladu tuag at y llinell prydferth “Yn dy lygaid caf wirionedd / Yn serenu gras a rhinwedd” yn y bennill olaf.

calon ar y traeth, gan chsh/il via flickr

Calon ar y traeth, gan chsh/il via flickr

Yn y gân clywn rhywun yn dweud wrth ei gariad bod o’n caru hi a bod o eisiau priodi hi. Monolog yw’r gân felly dyden ni ddim yn clywed ateb y ferch. Dwi wastad yn dweud wrth gynulleidfaoedd bod rhaid iddyn nhw dyfalu beth oedd ateb y ferch ond bod yr alaw drist yn rhoi syniad i ni. Ond efallai dydy hi ddim yn fater syml o ddyn yn caru merch sydd ddim yn caru fo yn ôl – efallai bod y ferch yn ei garu ond bod rhywbeth, megis rhieni ymyrrus, yn mynd i gadw’r ddau ar wahan a dyna pam mae’r bachgen yn ‘glaf’ ac mae’r alaw mor alarus.

Gall y llinell olaf cael ei ymestyn i agor y possibilrwydd o arbrofi yn gerddorol. Dwi wedi perfformio’r gân yma ar ben fy hun, efo Shanti (fy nghyn grŵp gwerin), fel deuawd efo Patrick Dean ac efo’r Foxglove Trio a’r llinell olaf yw’r un mwyaf diddorol yn gerddorol bob tro. Daw’r recordiad uchod o’n parti i lansio CD cyntaf Y Foxglove Trio o’r enw Like Diamond Glances. Gallwch prynnu copi o’r CD (£5 +P&P) drwy ebostio thefoxglovetrio @ gmail.com.

Gwreiddiau

Dwi wedi methu dod o hyd i lawer o wybodaeth am y gân brydferth yma. Dywedai Merêd bod y gân yn dod o’r 18fed ganrif ac ar wefan prifysgol Rydychen mae’n dweud bod hi wedi cael ei gasglu yn c.1912. Dwi ddim yn gwybod, serch hyn, pwy wnaeth casglu’r gân gan bwy na phryd. Os ydych chi’n gwybod, gadewch sylw isod!

Mae’n ddiddorol i nodi bod llawer o gantorion yn gadael allan y trydydd pennill. Dwi ddim yn meddwl bod yn pennill yma wedi cael ei fenthyg gan gân arall – rhywbeth sy’n digwydd yn aml – felly os oes unrhywun yn gwybod o ble mae’r pennill yma wedi dod gadewch sylw!

Ble nesaf

Mae Gustav Holst wedi gwneud gosodiad corawl o Cariad Cyntaf a gwnaeth Bryn Terfel canu’r gân fel rhan o noson olaf y proms yn 2008. Mae fideo ar gael ar vimeo. Mae’r gosodiad yma (3 pennill yn unig) ar gael ar ei CD o’r enw First Love: Songs from the British Isles (Deutsche Grammaphon, 2008).

Dyma lle gallwch dod o hyd i fersiynnau mwy gwerinol:

 • The Foxglove Trio, Like Diamond Glances, 2013 – 4 pennill
 • Sian James, Gweini Tymor, Sain, 2010 A Pur, Recordiau Bos Records, 2001 – 3 pennill. Gwrandewch at youtube.
 • Ríoghnach Connolly – 4 pennill. Gwrandewch ar soundcloud.
 • 9bach, 9bach, Sain, 2009 – 4 pennill
 • Eleri Llwyd, Welsh Rare Beat 2, Finders Keepers Records, 2007 – 4 pennill
 • Meredydd Evans, Traditional Welsh Songs, Essential Media Group LLC, 2009 – 4 pennill. Gwelwch mwy o wybodaeth a’r nodiadau llawes ar wefan Folkways.
 • Huw M, Cân o’r enw Michelle Michelle (Cariad Cyntaf), Os Mewn Sŵn, 2010 Rasal Miwsig, – gyda geiriau gwreiddiol ychwanegol.
 • John Eifion, cân o’r enw Y Cariad Cyntaf (Mae Prydferthwch Ail I Eden), John Eifion, Sain, 2009.
 • Carreg Lafar, Profiad, Sain, 2002 – 4 pennill
 • Rachel, O’r Dwy Ochr / Both Sides, Sain, 2003 – 3 pennill.
 • Julie Murphy & Dylan Fowler, Ffawd, Fflach, 2001 – 4 pennill.

Hefyd…
Mae trac o’r enw Lliw Gwyn Rhosyn yr Haf / Cariad Cyntaf ar CD Carwyn Tywyn o’r enw Alawon o’r Stryd (2011) ond nid dyma alaw y gân Cariad Cyntaf.
Mae Ghazalaw yn defnyddio Cariad Cyntaf mewn un o’u caneuon ond dyd hi ddim ar gael ar CD eto.

Geiriau

Mae prydferthwch ail i Eden
Yn dy fynwes gynnes, feinwen,
Fwyn gariadus liwus lawen.
Seren syw, clyw di’r claf.

Addo’th gariad i mi heno,
Gwnawn amodau cyn ymado
I ymrwymo, doed a ddelo;
Rho dy gred, a dwed y doi.

Liwus lonnach, serch fy mynwes,
Wiwdeg orau ‘rioed a gerais
Mi’th gymeraf yn gymhares;
Rho dy gred, a d’wed y doi.

Yn dy lygaid caf wirionedd
Yn serennu gras a rhinwedd,
Mae dy weld i mi’n orfoledd:
Seren syw, clyw di’r claf.

First Love

One of my favourite folk singers is Julie Murphy. I first came across her when I got hers and Dylan Fowler’s CD, Ffawd, as a Christmas present when I was 16 years old. At the time I was attending an international sixth form boarding college called United World College of the Atlantic in Llantwit Major, Vale of Glamorgan. Partly because it’s an incredible album and partly because I wasn’t able to take many of my CDs with me to college I listened to this CD over and over again. I joined a folk band at the college and this CD – and especially Julie’s unique way of presenting songs – was a big influence on the way I started to learn and arrange songs for the band.

By now I’ve learnt and regularly perform about half of the songs on the CD (see the post on Y Bachgen Main) but this is the first song I learnt. Like Dod Dy Law it’s a short but powerful song. Each verse portrays a different image of strong love and lust and it’s as if the whole song builds towards the beautiful line “Yn dy lygaid caf wirionedd / Yn serenu gras a rhinwedd” (“In your eyes I find truth / That shines like stars of grace and virtue”) in the last verse.

First love, from sodahead.com

First love, from sodahead.com

In the song we hear someone telling his lover that he loves her and that he wants to marry her. It’s a monologue so we don’t get to hear her response. I always tell audiences that they have to guess what her answer was to the question about getting married but that the sad melody gives us a clue. But perhaps it’s not a simple matter of unrequited love – perhaps the girl does love him back but something, such as meddling parents, is going to keep them apart which is why the boy is lovesick and the tune is so mournful.

The last line of the song can be extended to open up all sorts of musical experiments. I’ve performed this song as a soloist, with Shanti (one of my previous folk groups), as a duet with Patrick Dean and with The Foxglove Trio and it’s always the last line which provides the most musical interest. The above recording comes from the launch party for The Foxglove Trio’s debut EP, Like Diamond Glances. You can buy a copy of the CD (£5 +p&p) by emailing thefoxglovetrio @ gmail.com.

Origins

I haven’t been able to find much information about this beautiful song. Merêd says that the song comes from the 18th century and the Oxford University website says that it was collected in c.1912. I don’t know, however, who collected the song from whom or when. If you know, please leave a comment below!

It’s interesting to note that lots of singers leave out the third verse. I don’t think this verse has been borrowed from another song – as is often the case – so if anyone knows its origin please leave a comment!

Where next

Gustav Holst has written a choral arrangement of Cariad Cyntaf and Bryn Terfel sang it as part of his Last Night of the Proms performance in 2008. There’s a video of this on vimeo. This arrangement (3 verses only) is available on a CD called First Love: Songs from the British Isles (Deutsche Grammaphon, 2008).

Here’s where you can find some more folky arrangements:

 • The Foxglove Trio, Like Diamond Glances, 2013 – 4 verses
 • Sian James, Gweini Tymor, Sain, 2010 A Pur, Recordiau Bos Records, 2001 – 3 verses. Listen on youtube.
 • Ríoghnach Connolly – 4 verses. Listen on soundcloud.
 • 9bach, 9bach, Sain, 2009 – 4 verses
 • Eleri Llwyd, Welsh Rare Beat 2, Finders Keepers Records, 2007 – 4 verses
 • Meredydd Evans, Traditional Welsh Songs, Essential Media Group LLC, 2009 – 4 verses. See more information and the sleeve notes on the Folkways website.
 • Huw M, a song called ‘Michelle Michelle (Cariad Cyntaf)’, Os Mewn Sŵn, Rasal Miwsig, 2010 – with additional original lyrics.
 • John Eifion, a song called ‘Y Cariad Cyntaf (Mae Prydferthwch Ail i Eden)’, John Eifion, Sain, 2009
 • Carreg Lafar, Profiad, Sain, 2002 – 4 verses
 • Rachel, O’r Dwy Ochr / Both Sides, Sain, 2003 – 3 verses.
 • Julie Murphy & Dylan Fowler, Ffawd, Fflach, 2001 – 4 verses.

Also…
There’s a track called Lliw Gwyn Rhosyn yr Haf / Cariad Cyntaf on Carwyn Tywyn’s CD called Alawon o’r Stryd (2011) but it isn’t the tune for the song Cariad Cyntaf.
Ghazalaw use Cariad Cyntaf in one of their songs but it isn’t available on CD yet.

Lyrics

In the sleeve notes of Meredydd Evans, Traditional Welsh Songs, originally released on LP in 1954, Merêd wrote “the words are highly metophorical in parts and hence no translation could convey the beauty of them.” I think it’s worth trying nevertheless! This translation is adapted slightly from martindardis.com

There is beauty only second to Eden
In your warm bosom, fair maiden.
Dear loved one, bright and happy;
Beautiful star, hear this lovesick one.

Promise your love to me tonight,
We’ll make vows before we leave
To engage, come what may.
Place your trust, and say you’ll come.

Bright happier one, love of my breast
Best and fairest that I ever loved
I will take you as a partner
Place your trust, and say you’ll come.

In your eyes I find truth
That shines like stars of grace and virtue;
For me, seeing you is a joy.
Beautiful star, hear this lovesick one.

 

Y Gwydr Glas (& Os Daw Fy Nghariad)

[SCROLL DOWN FOR ENGLISH]

Mae Y Gwydr Glas yn gân sy’n rhannu nodweddau efo llawer iawn o ganeuon gwerin – mae sawl fersiwn ohoni ac mae dehongliad pob canwr yn wahanol. O’i cymharu efo caneuon eraill yn y blog yma mae Y Gwydr Glas yn eithaf adnabyddus o fewn y sîn gwerin Cymreig ac mae’n ymddangos ar sawl CD (gweler isod). Serch hyn does dal dim llawer o wybodaeth amdano ar y wê a llai fyth o drafodaeth am gysylltiadau sydd gan y gân yma efo caneuon gwerin eraill.

Cafodd geiriau yn pennill cyntaf eu casglu oddi wrth Mrs Ellen Ellis (gwraig tŷ, ganed 1907) a’i merch Rhian (ganed 1945) yng Ngwynfryn, Mynytho, sir Gaernarfon yn 1964. Dysgodd Mrs Ellen Ellis hi gan ei mam oedd yn dod o Nefyn. Gallwch gwrando ar Ellen a Rhian yn canu eu fersiwn o’r gân ar wefan Sain Ffagan. Recordwyd yr un versiwn oddi wrth Thomas Williams (postmon, g. 1899) o Sarn Mellteyrn, ger Aberdaron, sir Gaernarfon yn 1964 – Gallwch clywed yn ar wefan Sain Ffagan hefyd. Casglwyd geiriau’r pennill cyntaf hefyd gan Tal Griffith oddi wrth ei gyfaill Robert Griffith, Trefgraig Bach, Rhoshirwaen a hefyd oddi wrth J.C. Parry o Sir Fôn a dywedodd bod o wedi dysgu’r gân gan ei fam oedd wedi dygu hi gan ei mam hithau. Mae’r geiriau felly yn dyddio nôl i 1867 o leiaf.

Ar ôl y pennill cyntaf yma mae rhywbeth diddorol yn digwydd – mae’n ffynnu amryw o bennillion gwahanol i ffurfio beth sydd heddiw’n cael eu hystyried yn ddwy gân gwahanol. Mae’r ddwy gân yn defnyddio’r un pennill cyntaf ond wedyn yn dehongli yn wahanol beth oedd y ferch yn teimlo a meddwl. Mae 100 o Ganeuon Gwerin wedi enw’r ddwy gân gwahanol yn ‘Y Gwydr Glas’ ac ‘Os Ddaw Fy Nghariad’ a felly dyna’r teitlau byddaf i’n defnyddio hefyd.

Yn y pennill cyntaf mae merch yn gofyn i rhywun i basio ymlaen neges at ei chariad os daw o i’r tŷ y noson honno. Y neges yw bod hi wedi mynd i ffwrdd efo bachgen o blwyf arall. Yn Y Gwydr Glas mae’r ferch yn awgrymu bod hi ddim eisiau bod efo’r dyn newydd achos mae o’n mynd a hi i ffwrdd o’i chariad ac mae hyn yn torri ei chalon. Dyw’r 2 pennill ychwanegol ddim yn dweud stori a felly mae nhw’n cael eu canu mewn trefn gwahanol gan wahanol perfformwyr.

Yn Os Daw Fy Nghariad mae’r dyn yn troi fyny yn yr ail bennill ac yn gofyn iddi mynd fwrdd efo fo ar ei gwch. Mae’r ferch yn gwrthod gan ddweud bod digon o le yn y byd i’r ddau ohonynt bod yn hapus a ddylai mynd i ffwrdd ar ben ei hyn. Dyma’r dau fersiwn mwyaf cyffredin o’r geiriau ond dwi’n siwr bod mwy o ddiweddgloi posib i’r stori – gadewch sylw isod os rydych yn gwybod am un. Mae 9bach yn canu 2 bennill gwahanol ond dwi’n amau bod nhw wedi sgwennu nhw eu hunain.

Yn ogystal a mwy nag un fersiwn o’r geiriau, mae hefyd sawl alaw i’r gân. O’r dau mwyaf cyffredin mae un yn hiraethus a mewn cywair mwyaf. Mae’r llall mewn cywair lleiaf ac efo ambell i troad melodig diddorol, er enghraift y pedwerydd yn y 3ydd llinnell. Mae’n ddiddorol bod y rhan fwyaf o gantorion Cymru yn canu’r geiriau trist i’r alaw cywair fwyaf a’r geiriau cas i’r alaw cywair lleiaf. Dyma hefyd sut mae’r caneuon yn cael eu pario yn 100 o Ganeuon Gwerin. Yn bersonnol dwi’n meddwl basau hi’n ffit gwell i wneud nhw y ffordd arall o gwmpas. Ar gyfer y blog yma dwi wedi canu nhw y ffordd cyffredin ond dwi’n bwriadu arbrofi efo canu’r geiriau trist i’r alaw cywair lleiaf (yr alaw mwy diddorol a bachog, yn fy marn i).

Mae nodiadau Phyllis Kinney a Meredydd Evans yn Canu’r Cymry II yn dweud bod y pennill cyntaf wedi ei gysylltu ag o leiaf 8 alaw gwahanol, rhai yn debyg i’r alawon Saesneg Grim King of the Ghosts a Sweet Polly Oliver. Mae alaw Ellen a Rhian Ellis a Thomas Williams yn un wahanol eto. Mae’r nodiadau ar wefan Sain Ffagan yn dweud bod y gân weithiau’n cael ei chanu ar yr emyndon ‘Hen Ddarbi’ neu ‘Cyfamod’.

Ble nesaf

Mae’r gân yma wedi cael ei recordio gan sawl artist cyfoes gan gynnwys:

 • 9bach, 9bach, 2009, Gwymon
 • Calan, Jonah, Sain, 2011
 • Ar lôg, O IV i V
 • John Rodge, Angel Falling, 1998, Recordiau La Tene Records
 • Robin Huw Bowen, Gwlad y Delyn: Wales – Home of the Harp, Sain, 2003
 • Sian James, Cymun, 2012, Rcordiadau Bos Records
 • Carreg Lafar, hyn, 1998, Sain
 • Plethyn, popeth arall ar CD – the best of the rest on CD, Sain, SCD2437, 2004
 • Tudur Huws Jones, Dal i Drio, Sain, 2004

Geiriau

Y Gwydr Glas

Daw’r geiriau hyn allan o 100 o Ganeuon Gwerin

Os daw ‘nghariad yma heno, yma heno i guro’r gwydyr glas.
Rhowch ateb gweddus iddo, gweddus iddo, na atebwch mono’n gas
Nad ydyw’r ferch ddim gartre na’i h’wyllys da’n y tŷ,
Llanc ifanc o’r plwy aralI, o’r plwy arall sydd wedi mynd â hi.

Pe meddwn edyn eryr, edyn eryr, mi fyddwn lawer gwell
I hedeg at fy nghariad, at fy nghariad, sydd yn y gwledydd pell;
Dros diroedd maith a moroedd, gobeithio’i fod o’n iach –
Rwy’n caru’r tir lIe cerddodd, tir lle cerddodd o wraidd fy nghalon fach.

Fy nghalon sydd cyn drymed, sydd cyn drymed a’r march sy’n dringo’r rhiw.
Wrth geisio bod yn llawen, bod yn llawen, ni fedrwn yn fy myw.
Mae’r esgid yn fy ngwasgu mewn man nas gwyddoch chi
A llawer gofid meddwl, gofid meddwl sy’n torrri nghalon i.

Os Daw Fy Nghariad

Daw’r geiriau hyn allan o 100 o Ganeuon Gwerin

“Os daw fy nghariad yma heno i guro’r gwydyr glas,
Rhowch ateb gweddus iddo, na ddwedwch ddim gas,
Nad ydyw’r ferch ddim gartref na’i h’wyllys da’n y tŷ,
Llanc ifanc o’r plwy aralI, llanc ifanc o’r plwy arall sydd wedi mynd â hi.”

“A chwithau, lân ferch ifanc, rhowch ran o’ch cwmni cu
I lanc sy dan y ffenest, heb feddu lle’n y byd.
Mae’r llanw wedi llenwi, a’m llong ar frig y don;
Ni ddeuaf ddim i’ch blino, ni ddeuaf ddim i’ch blino ‘run noswaith ‘rhawg, ond hon.”

Atebai’r ferch yn gryno nad oedd hi’n lojio neb,
“Mae’r ffordd yn ddigon llydan a’r llwybrau’n ddigon teg,
A chwithau, lencyn gwisgi, ewch efo glan y dŵr,
Mae digon o’r mân gychod, mae digon o’r mân gychod, cwech bàs efo’r rhain yn siŵr.”

The Window Pane (& If My Love Comes)

Y Gwydr Glas shares a certain feature with many folk songs – there are lots of versions of it and each singer’s interpretation is different. Compared with some of the other songs in this blog Y Gwydr Glas is relatively well known within the Welsh folk scene and it appears on several CDs (see below). Despite this, there still isn’t much information about it on the internet and there’s even less of a discussion about this song’s connections with other folk songs.

The words to the first verse were collected from Mrs Ellen Ellis (a house wife born in 1907) and her daughter Rhian (born 1945) in Gwynfryn, Mynytho, Caernarfonshire in 1964. Mrs Ellen Ellis learnt it from her mother, who came from Nefyn. You can hear Ellen and Rhian singing their version of the song on the Saint Fagans website. The same version was recorded from Thomas Williams (a postman, born in 1899) from Sarn Mellteryn, near Aberdaron, Caernarfonshire in 1964 – you can hear this on the Saint Fagans website too.  The words to the first verse were also collected by Tal Griffith from his friend Robert Griffith, Trefgraig Bach, Rhoshirwaen and also from J.C. Parry from Anglesey who said that he’d learnt the song from his mother who’d learnt it from her mother. The words therefore date back to at least 1867.

After this first verse something interesting happens – it sprouts different verses which today form what we consider to be two different songs. Both songs use the words of the first verse but then interpret the girl’s thoughts and feelings differently. 100 o Ganeuon Gwerin (100 Folk Songs) calls the two songs ‘Y Gwydr Glas’ and ‘Os Daw Fy Nghariad’ so those are the titles I’ll also use.

In the first verse we hear a girl asking someone to pass on a message to her lover if he comes to the house that night. The message is that she’s gone away with a man from another parish. In Y Gwydr Glas the girl implies that she doesn’t want to be with the new man because he’s taking her away from her lover and this is breaking her heart. The two additional verses here don’t form a story and, as such, they’re not always sung in the same order by performers.

From http://en.wikipedia.org/wiki/File:Abraham_Willaerts,_Galley_and_men_of_war.jpeg

Galley and men of war by Abraham Willaerts via http://en.wikipedia.org

In Os Daw Fy Nghariad the man turns up in the second verse and asks her to go away with him in his boat. She turns him down saying that there’s enough room in the world for them both to be happy and that he should go away by himself. These are the two most common versions of the words but I’m sure there are more possible endings to the story – leave a comment below if you know of one. 9bach sing two different additional verses but I think they might have written these themselves.

In addition to there being more than one version of the words, this song also has several tunes. Of the two most common ones, one is wistful and in a major key and the other is minor and has the occasional interesting melodic twist, such as the 4th in the 3rd line. Curiously most people sing the sad words to the major melody and the more mean spirited words to the minor melody. This is how they lyrics and tunes are paired in 100 o Ganeuon Gwerin too. Personally I think it might be a better fit to do them the other way around. For this blog I’ve sung them to usual way around but I’m going to experiment with singing the sad words to the minor tune (which is, in my opinion, the more interesting and catchy melody).

The notes in Phyllis Kinney and Meredydd Evan’s Canu’r Cymry II say that the first verse was associated with at least 8 different tunes, some similar to the English melodies Grim King of the Ghosts and Sweet Polly Oliver. The tune sung by Ellen and Rhian Ellis and Thomas Wiliams is another different one. The notes on the Saint Fagans website say that the song was sometimes sung on the hymntune ‘Old Derby’ or ‘Cyfamod’.

Where next

This song has been record by several contemporary artists including:

 • 9bach, 9bach, 2009, Gwymon
 • Calan, Jonah, Sain, 2011
 • Ar lôg, O IV i V, Sain, 1988
 • John Rodge, Angel Falling, 1998, Recordiau La Tene Records
 • Robin Huw Bowen, Gwlad y Delyn: Wales – Home of the Harp, Sain, 2003
 • Sian James, Cymun, 2012, Recordiadau Bos Records
 • Carreg Lafar, hyn, 1998, Sain
 • Plethyn, popeth arall ar CD – the best of the rest on CD, Sain, SCD2437, 2004
 • Tudur Huws Jones, Dal i Drio, Sain, 2004

Lyrics

Y Gwydr Glas (The Window Pane)

If my love comes here tonight, here tonight, to knock on the window pane,
Give him an appropriate answer, an appropriate answer,
Don’t answer him unkindly, tell him the girl isn’t home neither is her good will in the house,
A boy from the other parish, from the other parish has taken her.

If I had the wings of an eagle, the wings of an eagle, I would be much better able
To fly to my love, to my love, who is in the far away lands;
Over the large lands and seas, I hope he is healthy,
I love the ground on which he walked, the land on which he walked, from the bottom of my heart.

My heart is a as heavy, is as heavy, as the horse who climbs the hill.
I try to be happy, to be happy, but could never manage it in my life.
The shoe Is squeezing me in a place you don’t know
And a lot of sorrows, a lot of sorrows are breaking my heart.

Os Daw Fy Nghariad (If My Love Comes)

If my love comes here tonight to knock on the window pane,
Give him an appropriate answer, don’t answer him unkindly,
tell him the girl isn’t home neither is her good will in the house,
A boy from the other parish, from the other parish has taken her.

And you, young pure girl, Give some of your kind company
To the lad under the window, who doesn’t belong anywhere in the world.
The tide has come in, and my ship is on the crest of the waves;
I won’t come to tire you, I won’t come to tire you any night for a long time, apart from tonight.

The girl answered concisely that no one was lodging with her,
“The road is wide enough and the paths fair enough,
And you, brisk lad, go to the shore,
There are enough small boats, there are enough small boats, you’ll get a lift with these for sure.”

Post Navigation